એમપી : ભિંડમાં મતદાન દરમ્યાન ફાયરિંગ

mp aerial firing at bhind during voting crime news

ભિંડ :

મધ્યપ્રદેશના ભિંડ જિલ્લામાં લહાર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં આજે મતદાન દરમ્યાન કેટલાક લોકોએ એક મતદાન કેન્દ્રની બાહર ફાયરિંગ કરીને ડર ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/mp-aerial-firing-at-bhind-during-voting-crime-news/

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: