નારાયણ સાઇ હજુ પણ પોલીસની પહોંચથી બહાર

where is narayan sai

સુરત :

નારાયણ સાઈ પોતાના રડારમાં હોવાની મોટા ઉપાડે જાહેરાત કરનાર સુરત પોલીસ નારાયણ સાઈ તો ઠીક પરંતુ ડીસીપી શોભા ભૂતડાને ધમકી આપનારને પણ શોધી શકી  નથી. પોલીસ બે વખત ધમકી આપનારને શોધવા માટે મધ્યપ્રદેશ જઈ આવી છે પરંતુ બંને વખતે ખાલી હાથે પરત ફરી હતી.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/where-is-narayan-sai/

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: