જામનગરમાં તલાટીઓની જગ્યા ખાલી…

more vacancy in talati cum minister in jamnagar district

જામનગર :

પંચાયતી રાજ મુજબ પ્રજાના વિકાસલક્ષી તમામ કામમાં તલાટી કમ મંત્રીની દરમિયાનગીરી અને ફરજની પ્રાથમિકતા રહે છે. ત્યારે જામનગર અને દ્વારકા જિલ્લામાં પંચાયતી રાજના શરૂઆતી તબકકાથી મંજૂર થયેલા મહેકમ મુજબ તલાટી કમ મંત્રીની કુલ પ૯૩ જગ્યા પૈકી હાલ ૩૬૪ જગ્યા ભરાયેલી છે. જયારે ૨૨૯ જગ્યાઓ ખાલી છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/more-vacancy-in-talati-cum-minister-in-jamnagar-district/

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: