ઇઝરાયલે 26 વધુ પેલેસ્ટાઇની કેદી છોડ્યા

ઇઝરાયલે 26 વધુ પેલેસ્ટાઇની કેદી છોડ્યા

israel free 26 palestinian prisoners

યરૂશલમ : પેલેસ્ટાઇન સાથે શાંતિવાર્તા માટે અમેરિકાએ કરેલ મધ્યસ્થતામાં કરાયેલ સમજોતા હેઠળ ઇઝરાયલે 26 વધુ પેલેસ્ટાઇની કેદીઓના ત્રીજા સમૂહને આઝાદ કર્યો હતો. આઝાદ થયેલા કેદીઓમાં ત્રણ ગાજા, 18 વેસ્ટ બેંક તથા પાંચ યેરૂશલમના રહેવાસી છે.

Read Full News: http://www.globalgujaratnews.com/article/israel-free-26-palestinian-prisoners/

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: