બોર્ડની પરિક્ષાનો પ્રારંભ, ગેરરીતિ ટાળવા બોર્ડ સજાગ

બોર્ડની પરિક્ષાનો પ્રારંભ, ગેરરીતિ ટાળવા બોર્ડ સજાગ

બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ આજથી શરૂ થઈ ગયો છે. જેમાં ધોરણ દસમાં 9 લાખ વિધાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યાં છે. જ્યારે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 115495 વિધાર્થીઓ અને ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં 5 લાખથી વધુ છે. ધોરણ 10માં  પરીક્ષા કેન્‍દ્રોની સંખ્‍યા 681 અને ધોરણ 12 માં પરીક્ષા કેન્‍દ્રોની સંખ્‍યા 209 જેટલી છે. વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં  કેન્‍દ્રોની સંખ્‍યા 115 જેટલી છે.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: