પરેશ રાવલને અમદાવાદ પૂર્વ કઈ દીશામાં આવ્યું તે ખબર છે?

અરે ભાઈ, પૂર્વ દીશામાં જ આવ્યું હોયને… કેમ હેરાન કરો છો. તમારો મહેમાન છું. આયાતી ઉમેદવાર શાનો થઈ ગયો… હું તો ગુજરાતી છું. મારી પત્ની ગુજરાતી છે, મારા સંતાનો ગુજરાતી છે…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: